สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ใช้อักษรย่อว่า  “สก.ชน.”  และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  SPORTS ASSOCIATION OF CHAINAT PROVINCE ใช้อักษรย่อว่า  S.A.O.C.P.
ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬา  มีลักษณะ เป็นดังนี้

ความหมาย

                                             วงกลมด้านบน เป็นสัญญาลักษณ์จังหวัดชัยนาท
                                             มือที่จับกัน       หมายถึง  ความสามัคคี
                                             วงกลม 8 วง     หมายถึง  อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท  จำนวน  8 อำเภอ
                                             ด้านล่าง  เป็นชื่อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ภายในช่อชัยพฤกษ์

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่  ณ เลขที่ 87/1 ถนนชัยณรงค์  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โดยเปิดทำการตามวัน และเวลาราชการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาทำการ  08:30 – 16:30 นาฬิกา

         สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2558  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดชัยนาท
2. ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
3. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก
4. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
5. ให้การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และอื่น ๆ แก่สมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬา
6. เป็นศูนย์กลางในการสร้าง และสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและ ประเทศชาติ ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
7. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด และร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ในการประสานงาน กำกับ และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาของจังหวัด ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน กำกับ และดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
9. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง